Οδηγίες για την υποβολή Περιλήψεων

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν για κρίση στη Συντακτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα πρέπει να ακολουθούν τη δομή που περιγράφεται στο «Πρότυπο περίληψης» και να είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι περιλήψεις που περιγράφουν ερευνητικές υποδομές και προγράμματα δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν την παραπάνω δομή αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά και μέγεθος κειμένου που υποδεικνύονται.

Η έκταση των περιλήψεων θα πρέπει να καταλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μισή σελίδα και να μην ξεπερνά τη μία σελίδα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε σελίδα Α4, με περιθώρια 2.5 cm σε κάθε πλευρά, μονό διάστιχο και σε γραμματοσειρά Calibri.

Επιτρέπεται η παράθεση μόνο μίας εικόνας και ενός πίνακα χωρίς καμία αλλαγή στη συνολική έκταση της περίληψης που δε θα πρέπει να ξεπερνά τη μία σελίδα. Οι λεζάντες τοποθετούνται επάνω και κάτω από πίνακες και εικόνες αντίστοιχα και έχουν ίδια γραμματοσειρά και μέγεθος γραφής με το κείμενο.

Οι επιστημονικές ονομασίες των ειδών θα πρέπει να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες και πλάγια γραφή. Την πρώτη φορά που αναφέρονται θα πρέπει να δίνονται στην πλήρη διωνυμική τους μορφή, δηλαδή γένος (με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα) και είδος (με μικρό πρώτο γράμμα) με κενό ανάμεσά τους και ακολούθως το όνομα του ερευνητή που περιέγραψε πρώτος το είδος και αμέσως μετά τη χρονολογία καταγραφής. Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Ζωολογικής Ονοματολογίας (ICZN: http://www.iczn.org/iczn/index.jsp). Για παράδειγμα: Plecotus austriacus (Fischer, 1829). Μετά την πρώτη αναφορά τους στο κείμενο τα είδη μπορούν να παρατίθεται με το κεφαλαίο πρώτο γράμμα του γένους ακολουθούμενο από μία τελεία, ένα κενό και το όνομα του είδους (π.χ. P. austriacus).

Οι συγγραφείς θα πρέπει να τηρήσουν τις παραπάνω οδηγίες.

Οι περιλήψεις θα αποστέλλονται σε αρχείο word στην ηλεκτρονική διεύθυνση helecos9@nhmc.uoc.gr το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.

Οι συγγραφείς μπορούν να δηλώνουν την προτίμησή τους για προφορικές ή αναρτημένες εργασίες, στη φόρμα εγγραφής

Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα υποβληθούν σε επιστημονική κρίση από τη Συντακτική Επιτροπή η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή των εργασιών και την μορφή ανακοίνωσης (προφορική ή αναρτημένη/poster). Tα σχόλια και οι προτάσεις της επιστημονικής επιτροπής θα σταλούν στους συγγραφείς των εργασιών οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν την τελική μορφή των περιλήψεών τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Όλες οι περιλήψεις θα συμπεριληφθούν στον Τόμο Πρακτικών του Συμποσίου, που θα εκδοθεί υπό το συντονισμό της Συντακτικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://helecos9.nhmc.uoc.gr.