Πρότυπο Περίληψης

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΜΕΓΕΘΟΣ: μέγιστο 1 σελίδα Α4 (μαζί ελληνικό και αγγλικό κείμενο)

ΤΙΤΛΟΣ (Calibri 12, έντονα, στοίχιση στο κέντρο, όλα κεφαλαία)

Συγγραφείς (Calibri 11, έντονα, στοίχιση στο κέντρο) / Παράδειγμα: Συγγραφέας A1, Συγγραφέας B2*…

Διευθύνσεις (Calibri 09, στοίχιση στο κέντρο) / Παράδειγμα: 1 Ινστιτούτο …, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελλάδα, author@hcmr.gr; 
2 Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα, author@env.aegean.gr
Ο/η συγγραφέας που θα κάνει την παρουσίαση σημειώνεται με αστερίσκο (*).

Λέξεις κλειδιά: (Calibri 11, fully justified): Παραθέστε 5-8 λέξεις ενδεικτικές της εργασίας, αναφορικά με τη μεθοδολογία, τις ταξινομικές μονάδες, τη γεωγραφική περιοχή, το οικοσύστημα κτλ. 

Εισαγωγή/Σκοπός: (Calibri 11, πλήρης στοίχιση): Συνοψίστε σε λίγες προτάσεις ποιο ερευνητικό κενό συμπληρώνει η εργασία σας και ποιες αρχικές υποθέσεις ελέγξατε.

Μέθοδοι: (Calibri 11, πλήρης στοίχιση): Παρουσιάστε σε λίγες προτάσεις τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσατε.

Αποτελέσματα: (Calibri 11, πλήρης στοίχιση): Αναπτύξτε εν συντομία τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης σας.

Κύρια συμπεράσματα: (Calibri 11, πλήρης στοίχιση): Συνοψίστε τα βασικά συμπεράσματα.

Ευχαριστίες: (Calibri 10, πλήρης στοίχιση): Αναφέρετε τους ανθρώπους, τα προγράμματα και τις πηγές χρηματοδότησης που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της έρευνας.